Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alle offerten zijn gebaseerd op de huidige prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, e.d. en zullen onderhevig zijn aan verrekening indien zich schommelingen moesten voordoen in één of meer van deze elementen tijdens de uitoefening van de werken of voor de aanvang der werken. Behoudens bijzondere bepalingen zijn onze offerten geldig voor zestig dagen.

2. Gevallen van werkstaking, lock-out, vorst, regenperiode of alle omstandigheden en gebeurtenissen onafhankelijk van onze goede wil, die oorzaak zouden zijn van werkonderbreking worden als heirkracht aanzien en komen niet in aanmerking voor het nakomen van de voorziene uitvoeringstermijnen, evenals alle gelijkaardige gevallen die door de wetgeving of de rechtsmacht als overmacht worden aanvaard.

3. De verzendingen geschieden op risico van de bestemmeling. Alle onkosten en risico’s van verzending der goederen zijn dan ook ten laste van de klant.

4. Onze leveringstermijnen worden als inlichting opgegeven en zijn niet bindend, tenzij bij speciale schriftelijke overeenkomst. Indien de leveringstermijn wegens onvoorziene oorzaak wordt verlengd, blijft de bestelling geldig en dienen de goederen aanvaard te worden door de klant.

5. Eventuele klachten of terugzendingen van koopwaar moeten schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst der levering aangekondigd worden.

6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Overmere, behalve tegensprekelijke clausule bij akkoord. In geval van niet-betaling op de overeengekomen datum, wordt een interest in rekening gebracht van 15%, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De koopwaren blijven onze eigendom tot volledige vereffening onzer facturen. Koper mag er niet over beschikken, ze niet vervreemden of ze enige waardevermindering laten ondergaan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid aan voor betalingen aan derden.

7. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

8. Onze waarborg dekt geen toestellen of onderdelen waaraan gewerkt werd door personen vreemd aan onze diensten of die werden gebruikt op een manier strijdig met de gebruiksaanwijzing.

9. Bij bestelling van offerte zal een voorschotsfactuur opgesteld worden ten bedrage van 40% van het totale bedrag (tenzij anders vermeld op offerte).

10. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich alleen tot het vervangen der defecte goederen.

11. Het onderschrijven van de bestelling veronderstelt dat de klant onze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt.